aNIME INFO

Yi Nian Yong Heng: Chuan Cheng Pian

Click to manage book marks

Type: ONA

Plot Summary: Second season of Yi Nian Yong Heng.

Genre: Action, Adventure, Fantasy

Released: 2022

Status: Ongoing

Other name: A Will Eternal ; 一念永恒 传承篇

Yi Nian Yong Heng: Chuan Cheng Pian

ADVERTISEMENTS

RECENT RELEASE

Season